طالبان امروز با گذشته متفاوت است

طالبان امروز با گذشته متفاوت است
کارشناس مسائل منطقه گفت: طالبان امروز از تجربه ۲۰ سال نبرد با آمریکا برخوردار است.
منبع خبر : iribnews.ir